Кабінет музичного керівника

ВІТАЮ  ВАС  НА  СТОРІНЦІ

«МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

    ЦЮРА  ВІРА  МИХАЙЛІВНА

    Керівник музичний,

    спеціаліст вищої категорії

    педагогічне звання «вихователь-методист».

    Закінчила Переяслав-Хмельницький

    державний педагогічний університет

    ім. Г. Сковороди,

    На посаді з 2000 року.

    Педагогічний стаж – 31 рік.

 

 

 

 

Педагогічне кредо: “Шукай нове, твори, дітей і музику люби!”

 

 

 

Девіз: “ Я не здатна створити генія чи виховати професійного музиканта, співака чи танцюриста. Але можу дати кожній дитині максимально і різнобічно реалізувати свої потенційні можливості, даровані дитині природою “.

 

 

Досягнення Цюри Віри Михайлівни

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

 

Музичне виховання

Нікого не потрібно переконувати у важливості музичного виховання дітей дошкільного віку.

Саме музика знаходить шлях до душі малюка, спонукає його до самовираження,

ознайомлює з навколишнім світом, розвиває особистісні якості.

Любіть і вивчайте велике мистецтво музики.
Воно відкриває вам цілий світ високих відчуттів, пристрастей, думок.Воно зробить вас духовно багатим.
Завдяки музиці ви знайдете в собі нові невідомі вам раніше сили.
Ви побачите життя в нових тонах і фарбах.
Д. Шостакович

 

 

 

 

Щодо організації роботи

з музичного виховання дітей

у дошкільних навчальних закладах

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

                                                                             Лист МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 року

Інструктивно-методичні рекомендації
«Про організацію роботи з музичного виховання дітей
у дошкільних навчальних закладах»

Законодавство України визначає дошкільну освіту як цілісний процес, спрямований на забезпечення гармонійного розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, культурних потреб. Відповідно, актуальним завданням дошкільної освіти є виховання художньо-естетичних засад особистості дитини через відкриття їй світу мистецтва, зокрема музичного, залучення до нього і творчого освоєння. У сучасній практиці музичне мистецтво стає дієвим засобом розвитку особистості дитини, якщо в дошкільному навчальному закладі створюється сприятливе освітнє середовище, пропонуються якісний зміст освіти й педагогічні технології, забезпечується ефективна організація музичного виховання.

Мета музичного виховання дітей дошкільного віку  виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва, розвиток загальної музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості, формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції.

Основні завдання музичного виховання дітей дошкільного віку: виховання в дітях життєвої мистецької активності, спрямованості на сприйняття і творення прекрасного в мистецтві та житті (краса, гармонія, виразність, грація, вишуканість), емоційно-ціннісного ставлення до українського і світового музичного мистецтва; розвиток загальної музикальності як сукупності музичних здібностей (емоційний відгук на музику, музичний слух і чуття ритму, музичне мислення, музична уява, музична пам’ять), здібностей виразного виконання музичних творів (пісенних, танцювальних, інструментальних) та творчої їх інтерпретації, варіювання, імпровізації; формування навичок музичного сприймання, виконавства і творчості в основних видах дитячої музичної діяльності, елементарних основ музичної культури (потреби, переживання, ставлення, інтереси, любов до музики); закладання елементарної компетентності у музичному мистецтві.

Умови успішної музично-педагогічної роботи з дітьми: професійність музичного керівника і вихователів; гнучке застосування традиційних та нових методів і прийомів музичного виховання, навчання й розвитку дітей в основних видах дитячої музичної діяльності та формах організації; сприятливе мистецьке оточення в груповій кімнаті та спеціально обладнане естетичне середовище музичної зали, сучасне змінне оснащення; співпраця  вихователів, музичного керівника і батьків.

Зміст музично-педагогічної роботи з дітьми деталізується щодо кожної вікової групи по основних видах музичної діяльності у чинних комплексних і парціальних програмах. У кожному з видів музичної діяльності (слухання музики, музичні рухи, співи, гра на дитячих музичних інструментах, творчість – у рухах, пісенна, музикування) деталізовані завдання музичного виховання, навчання й розвитку дітей та наведено музичний репертуар (орієнтовний, для вибору, а тому більший за обсягом, ніж можна використати за навчальний рік), реалізація яких і становить для педагога зміст роботи з дітьми. Музичний керівник і вихователі, орієнтуючись на програмові твори з національної та світової музичної спадщини, дбаючи про високий художній рівень і доступність репертуару, можуть також самостійно добирати музичні твори із сучасних фахових джерел («Дошкільне виховання», «Дитячий садок. Мистецтво», «Музичний керівник», «Палітра педагога», «Джміль», «Дитячий садок» та інші періодичні видання, посібники, збірки, хрестоматії). Пісенний матеріал слід транспонувати відповідно до вікових та індивідуальних можливостей дітей.

Форми організації музичного виховання дітей: самостійна музична діяльність, використання музики у повсякденному житті, музичні заняття, музичні розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – заняття за інтересами дітей, гуртки (студії).

Самостійна музична діяльність (щоденно) пов’язана з ініціативою і бажанням дитини звертатися до власно набутого мистецького досвіду. Вона потребує спостереження за дітьми і непрямого впливу у вигляді організації розвивального середовища і сприятливих умов для підтримки і розвитку самостійних дитячих музичних проявів (наприклад, ситуації виклику, ситуації успіху). Ситуація виклику – це прийом непрямого запрошення до самостійних дій, провокування і спонукання дітей до активності за рахунок надання їм нових можливостей.

Використання музики у повсякденному житті (щоденно) є найпоширенішою формою роботи і потребує створення у дитячій групі атмосфери повсякденного звернення до музики як життєво необхідних дитині позитивних емоційних вражень. Вихователь педагогічно доцільно використовує музику у різних видах дитячої діяльності (ігровій, образотворчій, руховій, під час сприймання літературних творів, наприклад, при слуханні музично ілюстрованих казок, тощо), збагачує досвід дітей красивою українською музикою із національної спадщини – про Україну, її духовно-культурні цінності, про Київ, дім, рідну мову, батьків, сучасною дитячою музикою у виконанні дорослих і дітей (аудіозаписи, відеозаписи), творами зі світової класики.

Музичні заняття (два рази на тиждень) – провідна форма організованої навчально-пізнавальної діяльності з музичного виховання дітей.

Види занять: колективні (вся група), підгрупові (4-12 осіб), індивідуальні (1-3 особи).

Типи занять: традиційне, тематичне, домінантне, комплексне, комплексно-тематичне. При плануванні занять обирається той доцільний тип, що відповідає рівню музично-естетичного розвитку дітей, поставленій освітній меті, актуальним завданням роботи з групою.

 • Традиційне заняття усталене в основних рисах, найбільш апробоване дошкільною практикою. У ньому поєднуються всі види дитячої музичної діяльності: слухання музики, співи, пісенна творчість, музично-рухова діяльність, творчість у рухах, гра на дитячих музичних інструментах, музично-дидактичні ігри. Усі види діяльності презентують основні види музичної практики людини (музична творчість, виконавство, сприймання) та музичного мистецтва (інструментальне, вокально-хорове, хореографічне) і через це формують у дитини початкові уявлення про цілісність і різноманіття мистецтва, навички в усіх видах музичної діяльності.
 • Тематичне заняття характеризується тим, що його виховний зміст виражений життєвою темою, близькою і зрозумілою, відомою дітям, актуальною для їхнього особистісного і музичного розвитку; освітній і розвивальний зміст знаходить вираження через сукупність тем «Які емоції і почуття передає і викликає музика», «Про що розповідає музика», «Як розповідає музика». Зміст музичної діяльності пов’язується з широкою культурною інформацією і спеціальною музичною. У молодшому дошкільному віці переважає тематика іграшкового світу, природних явищ, у старшому – соціального і суто музичного спрямування.
 • У домінантному занятті переважає (домінує) один із видів дитячої музичної діяльності – музикування, музичні рухи, співи, – чим створюється атмосфера відповідного музичного мистецтва (інструментального, танцювального, вокально-хорового). Воно сприяє успішнішому формуванню виконавських музичних навичок, творчих умінь, вивченню репертуару до свят.
 • У комплексному занятті музика інтегрується з кількома видами дитячої діяльності, переважно художніми; успішно спрямовується розвиток дитячої творчості. Під час такого заняття доцільно узагальнити одне з художніх понять (наприклад, ритм) через практичну діяльність у різних мистецтвах (музиці, танці, малюнку, витинанку тощо).
 • Комплексно-тематичне заняття поєднує у собі риси комплексного і водночас тематичного, що підсилює його художньо-естетичну і життєву спрямованість для дітей; часто носить підсумковий характер.

Музичні розваги (два рази на місяць) – естетично приваблива форма мистецько-творчого відпочинку дітей, побудована на різноманітному мистецькому і життєвому досвіді дітей. Організуються різні види розваг для дітей і разом з дітьми, тематика яких пропонується, варіюється вихователями і музичним керівником, може обиратися разом із дітьми.

Види розваг: день народження дитини, іменини; свято Миколая; День матері; музичні драматизації казок у виконанні самих дітей, вистави різних видів театрів; театр дітей і дорослих до Міжнародного дня театру; слухання аудіозапису музично ілюстрованих казок, музичних фрагментів з дитячих опер і балетів; концерт дитячої творчості, тематичні концерти творчості видатних митців; фестивалі дитячих талантів і родинної творчості; вечори музичних загадок-відгадок, українських колискових пісень, колядок і щедрівок (під час Різдвяних свят), веснянок, закличок, хороводів (під час Великодніх свят), слухання музики і творчого музикування, слухання музики і танцювальних імпровізацій; вечір поезій і пісень до Всесвітнього дня поезії; вечір дитячої творчості до Всесвітнього дня танцю тощо. Ті чи інші види розваг плануються відповідно до віку дітей.

Музично-театралізовані свята (два-чотири рази на рік) – художньо й творчо збагачена форма відзначення святкової події, пори року, соціально й змістовно значущої для виховання і розвитку дитини, що здійснюється, головним чином, засобами музики, літератури, театру, хореографії. Рекомендовані свята (залежно від віку дітей): Свято музики (до Міжнародного дня музики), Свято осені, зимове Новорічне свято, Свято весни, мами і усіх жінок, Свято випуску дітей до школи.

Додаткові форми роботи з музичного виховання заняття за інтересами дітей, гуртки, студії (одне-два заняття на тиждень). Через них реалізується варіативний зміст роботи з дітьми та поглиблюється зміст інваріантної складової згідно Базового компонента дошкільної освіти. Вони є формами мистецького збагачення дитячого життя (дитяча хореографія, дитячий оркестр, сольний спів). Додаткові заняття з музикотерапії організуються за рекомендаціями психолога з метою корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, порушеннями психофізичного розвитку в умовах корекційної та інклюзивної освіти.

Основні функції музичного керівника і вихователя в забезпеченні музичного виховання дітей є спільними (особливі обов’язки – варіативні, залежно від потреб дітей, спрямованості та умов дошкільного навчального закладу):

– виховна (педагоги спрямовують особистісний розвиток і музичне виховання дітей; спостерігають за дитячими особистісними і музичними проявами, індивідуалізують роботу на цій основі);

– освітня (музичний керівник – здійснює музичне виховання з групою дітей, підгрупою, індивідуально, забезпечує музичну освіту дітей через різні форми роботи з музичного виховання; при можливості забезпечує якісний музичний супровід ранкової гімнастики, фізкультурних занять, свят і розваг відповідно до вимог методики фізичного виховання (музика виконується педагогом або звучить аудіозапис); виявляє відповідальність і свободу у реалізації змісту програми; реалізує власну педагогічну майстерність; вихователь радиться з музичним керівником, бере дієву участь у музичних заняттях, розвагах, святах, інших формах роботи);

– дидактична (музичний керівник навчає дітей усіх видів музичної діяльності; формує навички музичного виконавства, музичної творчості, інтерес і любов до музики, музичну культуру дітей; виявляє належну музично-теоретичну підготовленість; вихователь використовує музику у повсякденні відповідно до вікових особливостей дітей, потреб групи, інтересів і схильностей дитини);

– розвивальна (музичний керівник спрямовує музично-естетичний розвиток дітей, виявляє їхні музичні задатки і обдаровання, розвиває загальну музикальність, музичні здібності; виявляє гарну музично-виконавську майстерність);

– науково-методична (педагоги розробляють зміст музичних занять, розваг, свят; варіативно застосовують методики і технології музичного виховання; виявляють особисту творчість, впроваджують інновації, експериментують, пропонують власні творчі здобутки колегам);

– організаційна (музичний керівник планує музично-педагогічну роботу, а саме – форми організації, їх зміст; створює умови для занять, збагачує ресурси через оновлення добірки дитячих музичних інструментів, фонотеки; організовує у співробітництві з вихователями і батьками музичні заняття, свята, розваги; вихователь створює умови для самостійної музичної діяльності дітей у групі, наповнює «Музичний куточок для батьків», організовує проведення в групі такої форми роботи як «Мистецький досвід», бере домірну участь у плануванні й розробленні змісту занять, розваг, свят);

– суспільно-педагогічна (педагоги здійснюють зв’язок з батьками, митцями, професійними виконавцями; творчо реалізують себе).

Планування роботи з музичного виховання здійснюється у формі перспективних і календарних планів. Перспективному плануванню на навчальний рік підлягають форми організації музичного виховання (тип заняття, вид і тема розваги, тема свята). На менш тривалу перспективу (один-два місяці) планується зміст розваг і свят, що відображається у сценаріях. Поточний зміст навчально-пізнавальної діяльності відбивається у календарному плануванні у вигляді плану-конспекту музичного заняття (для працівників зі стажем до 8 років) або плану-схеми музичного заняття (для досвідчених педагогів). Планування використання музики у повсякденні дітей здійснюється вихователем і вноситься ним до його календарного плану.

Удосконалення методичної компетенції музичних керівників, вихователів, керівників гуртків (студій) здійснюється в педагогічному колективі дошкільного навчального закладу під керівництвом вихователя-методиста, в районній, міській та обласній системах підвищення педагогічної кваліфікації. Вихователь-методист дошкільного закладу здійснює методичну підтримку музичному керівнику та вихователю, генерує нові ідеї, презентує інноваційний досвід, систематизує матеріали у методичному кабінеті, виявляє перспективний досвід з музичного виховання тощо. Ефективними є районні та міські семінари й методичні об’єднання, зміст роботи яких слід щонайменше розробляти по трьох складниках: теоретико-методичні питання, практичні питання і досвід, навчально-методичний супровід. Продуктивним сучасним підходом є набуття нових компетенцій під час навчання педагогів один від одного, у творчих групах з науковцями, творчих майстернях досвідчених викладачів, майстер-класах фахівців.

Співробітництво із родинами вихованців базується на повазі педагогів до культурних традицій кожної родини, залученні дітей як до українського і світового музичного мистецтва загалом, так і до мистецької культури тих національностей, до яких належать вихованці групи. Педагоги  мають порадити добір музики для родинного кола і спонукати батьків цікавитися успіхами доньки чи сина в музичній діяльності, звертатися за порадами до педагогів, посильно допомагати і брати участь в освітньому процесі.

На сайті дошкільного навчального закладу рекомендується створити сторінку з музичного виховання дітей, матеріал для якої готують і періодично оновлюють педагоги спільно з батьками.

Дотримання сучасних вимог до змісту, форм, методів музичного виховання, збагачення середовища, доцільна організація музично-освітньої роботи, творча діяльність педагогів відповідно до означених функцій, участь батьків у виховному процесі зможуть забезпечити належний музично-естетичний розвиток дитячої особистості, формування домірної вікові музичної компетенції дитини.

Завдання музичного виховання

Музика володіє можливостями дії не тільки на дорослих, але й на дітей молодшого віку. Більш того, і це доведено, навіть внутрішньоутробний період надзвичайно важливий для подальшого розвитку людини: музика, яку слухає майбутня мати, робить позитивний вплив на самопочуття дитини, що розвивається (можливо, і формує його смаки і переваги).

З сказаного можна зробити висновок про те, скільки важливо створювати умови для формування основ музичної культури дітей дошкільного віку.

Основними задачами музичного виховання можна вважати:

 • Розвивати музичні і творчі здібності (з урахуванням можливостей кожного) за допомогою різних видів музичної діяльності;
 • Формувати початок музичної культури, сприяти формуванню загальної духовної культури.

Успішне рішення перерахованих задач залежить від змісту музичного виховання, перш за все – від репертуару, що використовується, методів і прийомів навчання, форм організації музичної діяльності та ін. В дитині важливо розвивати все краще, що закладено в ньому від природи; враховуючи схильності до певних видів музичної діяльності, на основі різних природних завдатків формувати спеціальні музичні здібності, сприяти загальному розвитку.

Музичні здібності дітей виявляються у кожного по-різному. У деяких вже на першому році життя всі три основні здібності – відчуття ладу, музично-слухові уявлення і відчуття ритму – виражаються достатньо яскраво, швидко і легко розвиваються, це свідчить про музичність; у інших пізніше, важче. Найбільш складно розвиваються музично – слухові уявлення – здатність відтворювати мелодію голосу, точно інтонуючи або підбирати її по слуху на музичному інструменті. У більшості дітей ця здатність виявляється лише в 5 років. Але відсутність раннього прояву здібностей не є показником слабкості або тим більше відсутність здібностей. Велике значення має те оточення, в якому росте дитина (особливо в перші роки життя). Ранні прояви музичних здібностей спостерігаються, як правило, саме у дітей, які одержують достатньо збагачених музичних вражень.

         Основною формою музичної діяльності в дитячому садку є заняття, які передбачають не тільки слухання музичних творів доступних для сприйняття малюками, навчання їх співу, рухам в музичних іграх і танцях але і навчанню їх грі на дитячих музичних інструментах.

Навчання музиці

Часто доводиться чути від батьків: “А чи є у моєї дитини слух?”, “У моєї дитини є музичні здібності, і чи можна їй займатися музикою?”

Навчання музиці важливо для кожної дитини, але намагатися “виростити” професійного музиканта з кожної дитини неможливо і не потрібно. А побачити чи є у дитини музичні здібності можна лише в процесі навчання, більш того, саме в процесі навчання відбувається і розвиток музичних здібностей.

Заняття музикою необхідні кожній дитині, вони допомагають її загальному розвитку, допомагають розвинути відчуття прекрасного.

Навчання музиці покращують характер дітей і благотворно впливають на їх психологічний стан.

Кожна дитина – це яскрава індивідуальність, це унікальний мир, єдине у своєму роді поєднання особливостей особи, характеру, темпераменту. Нескінченна різноманітність людських типів – це безцінний дар, яким обдарувала нас природа. Маленька дитина – це особа, вже здатна на оригінальне мислення, на вираз власного “Я”, на прояву волі. Щоб розвинути і зберегти в дитині особу, здатну на яскраве самовираження, педагог повинен знаходити до кожної дитини особливий підхід.

Прийнято вважати, що навчання дітей музиці слідує починати з 5-6 років. Але існує і інша думка: музичне виховання слід починати з внутрішньоутробного періоду. Перш ніж почати вчитися на якому б то ні було інструменті, той, хто навчається – будь то дитина або дорослий – повинен вже духовно володіти якоюсь музикою: так би мовити, берегти її у своєму розумі, носити в своїй душі і чути своїм слухом. Весь секрет таланту і генія полягає в тому, що в його мозку вже живе повним життям музика раніше, ніж він вперше торкнеться до клавіш або проведе смичком по струні; от чому немовля Моцарт “відразу” заграв на фортепіано і на скрипці.

Батькам, охочим виховати всесторонньо розвинуту дитину у тому числі і в музичному плані, необхідно починати його виховання ще з внутрішньоутробного періоду. Тобто слухати музику (бажано спокійну і мелодійну), відвідувати музеї і театри. За спостереженнями вчених, у мам, що займаються в період вагітності мистецтвом, часто народжуються діти з добрими здібностями в різних сферах мистецтва. Бажано співати мамам своїй дитині колисанки перед сном, і дуже важливо співати їх не фальшиво, оскільки саме цим можна порушити у дитини музичний слух назавжди.

Все вищесказане – лише підготовчий, пасивний етап навчання музиці. Але, маючи такий внутрішній музично-слуховий багаж, дитині набагато легше буде навчатися музиці надалі.

          Робота

                керівника

                         музичного

У своїй роботі керівник музичний керується:

– Законом України «Про дошкільну освіту»;

– Базовим компонентом дошкільної освіти;

– Законом України «Про охорону дитинства»;

– Етичним кодексом педагога;

– Конвенцією про права дитини;

– Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Дотримується етичного кодексу педагога. Музичний керівний повинен бути компетентним, активним і творчим.

Постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень.

Керівник музичний співпрацює з адміністрацією, педагогічним колективом, фізичним інструктором та практичним психологом закладу дошкільної освіти, батьками. З питань музичного виховання дітей надає допомогу у вигляді консультацій, зустрічей. Залучає батьків до організації видовищних заходів, концертів, розваг для дітей. Активно виступає на педагогічних радах.

У своїй роботі керівник музичний опирається на знаннях вікових та індивідуальних особливостей дітей, здійснює індивідуальний підхід до їх розвитку, сприяє створенню умов для гармонійного розвитку малюків, щоб кожна дитина почувала себе затишно в дитячому закладі. Проводить індивідуальну роботу з дітьми, виявляє здібних і обдарованих дітей, сприяє їх творчому розвитку.

В цілому керівник музичний у своїй роботі ставить такі завдання:

– підтримувати у дітей бажання слухати музику, емоційно на неї відгукуватися, розповідати про неї;

– формувати досвід музичних вражень;

– розвивати музичні здібності;

– розвивати мислення й творчу уяву;

– спонукати дітей самостійно визначати настрій, характер музичного твору, засоби музичної виразності;

– удосконалювати вміння слухати музику, розрізняти її інтонацію, мелодію, змістовне наповнення;

– вчити слухати та диференціювати тембри інструментів;

– вправляти в умінні визначати жанрову належність музичного твору;

– формувати здатність створювати музичний образ;

– збагачувати уявлення про композиційно-формотворний бік музичного твору;

– розвивати бажання та вміння втілювати у творчих рухах настрій, характер музичного образу, підтримувати бажання дітей передавати настрій музичного твору в малюнку, театральному дійстві, літературній творчості.

Вищевказані завдання розвитку дошкільника успішно впроваджуються і вправно вирішуються. Головне в роботі керівника музичного – «занурити» дошкільника в розмаїття музики, навчити жити нею, ознайомити з різними засобами виразності, образними рухами, навчити орієнтуватися у просторі, бачити себе серед інших, бути сприятливим до музики, вправним, оптимістично налаштованим.

Основні види роботи, на які орієнтується керівник музичний у своїй роботі:

– профілактична робота – консультування батьків та вихователів;

– діагностична робота – виявлення здібних та обдарованих дітей;

– корекційна робота – активний вплив на процес становлення індивідуальності дитини;

– організаційно-методична робота – аналіз діагностичної роботи, оформлення документації, створення бібліотеки музичної літератури,  створення каталогу аудіо дисків та моно касет.

Керівник музичний закладу працює в музичній залі та окремому кабінеті, в якому створені умови про проведення індивідуальної роботи з учасниками навчально-виховного процесу, обробки результатів діагностичних обстежень, підготовки до занять.

Керівник музичний забезпечує в залі й групах достатню кількість різних музичних інструментів, музичних іграшок, костюмів. Вирішує питання щодо виготовлення ігор, музично-дидактичних посібників, атрибутів, наголовників, а також обладнання для лялькового театру.

У музичній залі виділяється місце для збереження технічних засобів навчання, музичних інструментів, музично-дидактичних ігор і посібників, атрибутів, декорацій, зразків святкового оформлення зали, костюмів, грамплатівок, аудіо записів.

У групах керівник музичний облаштовує музичні осередки, виділяється місце для вільного музикування дітей. У музичних осередках періодично оновлюються музичні інструменти (доступні дітям конкретної вікової групи), настільні музично-дидактичні ігри, костюми для інсценівок.

Робота керівника музичного в закладі дошкільної освіти здійснюється за такими видами діяльності:

ПЕРШИЙ пов`язаний із залученням дітей до мистецтва музики. Це слухання класичної і сучасної музики, заучування пісень та танців, оволодіння елементарними навичками гри на музичних інструментах.

ДРУГИЙ вид музичної діяльності пов`язаний з грою та художньою літературою, тобто це різного роду музичні ігри, змістом яких є художні тексти: ігри-драматизації у музичному супроводі, народні хороводні ігри зі співом, дитячі оперні вистави за казками, розігрування українських народних пісень.

Відповідно до посадових обов`язків, вимог методики музичного виховання керівник музичний здійснює таку діяльність:

 1. 1. Проводиться заняття в кожній віковій групі двічі на тиждень відповідно до графіка роботи. Добирає і розучує музичний матеріал; розробляє і планує засвоєння програмових навичок; вчасно готує наочний матеріал, приладдя; планує та проводить, при потребі, індивідуальні заняття з підгрупою та окремими дітьми.
 2. Діагностує рівень музичного розвитку дітей дошкільного віку.
 3. Складає та відповідає за складання сценаріїв свят, програм розваг, підготовку та їх проведення.
 4. Керує роботою вихователя у сфері музичного розвитку дітей шляхом індивідуальних консультацій та групових занять. Під час консультацій керівник музичний ознайомлює вихователів із планом роботи, розучує з ними дитячі музичні твори, обговорює проведені заняття, добирає репертуар для програвання на ранковій гімнастиці, інших заняттях, прогулянках тощо.
 5. Веде роботу з батьками, залучає їх до загального процесу музичного виховання.

Проводить консультації, відкриті заняття; залучається до проведення батьківських зборів.

В кожній групі діє «Куточок для батьків», де поруч з іншими вміщені матеріали з музичного виховання, які готуються керівником музичним.

Документація керівника музичного ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію в дошкільному закладі», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 червня 1998 року за №378/2818, куди входить:

2.5.1. Календарний план роботи.

2.5.2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу.

2.5.3. Сценарії свят, розваг, театральних вистав тощо.

2.5.4. Щоденник обліку індивідуальної (гурткової) роботи з дітьми.

Відповідно до інструктивно – методичного листа МОН України від 01.10.2002 року №1/9-434 «Про планування освітнього процесу в дошкільному закладі» планування керівника музичного здійснюється згідно його основних положень та рекомендацій: план складений з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, згідно вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», чинних програм розвитку навчання та виховання дітей.

У роботі з дітьми керівник музичний використовує різні види музичних занять: тематичні, домінантні, традиційні, комплексні, інтегровані. На заняттях, працюючи з групою дітей у встановлений режимний час, організовує і спрямовує пізнавальну діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

Крім того, музичний керівник визначає свою роботу на створення навчально-методичної бази кабінету: формування бази музичних методик для дітей різних вікових категорій, накопичення дидактичного матеріалу, придбання нової музичної та методичної літератури.

Ювілей ЗДО «Дніпряночка»

Є в нашому житті прекрасна традиція — святкувати ювілеї. Ювілеї бувають різні: великі й маленькі, радісні й сумні. Але це завжди підсумок прожитої частини життя. У грудні 2017 року наш заклад дошкільної освіти святкував 25-річний ювілей. Дійство відбувалося в святково оздобленій залі Червонослобідського будинку культури, де  зібралися діти, батьки, гості та жителі села.

Урочисто розпочався святковий звіт дошкільнят і дорослих. Діти в ігровій формі показали сценку  процесу  будівництва і здачі  в експлуатацію приміщення ЗДО у1992 році. Жартівливий таночок  «Сім’я», який виконали вихованці 5, 6-го року життя груп «Веселка» та «Яблунька», розкрив сучасні проблеми батьків. Вихователь Бруско О.О. із своїми вихованцями групи «Дзвіночки» (3-го року життя) виконали таночок «Мама-киця научає». Під час виконання танців «Танго», «Сучасні хлопчаки», «Сонячний віночок» всі присутні милувалися вправними  танцюристами: хлопчиками та дівчатками груп «Калинка», «Яблунька», «Веселка» та новими красивими костюмами, що були пошиті каштеляном ЗДО Бузько Н.М. Своє вміння танцювати показали діти 4-го року життя групи «Ромашка» разом з вихователем  Пасекою І.В. у «Таночку курчат». Фінальним було виконання вихователями та дітьми флешмобу «Ми щасливі діти».

Сільський голова Михайленко Зінаїда Миколаївна привітала всіх із святом, вручила подяки працівникам ЗДО і сертифікат на 50000 гривень. На ці кошти будуть придбані  нові ліжка в групу «Калинка». Помічник депутата Верховної Ради Рудика С.Я.- Ковтун О.А. розповіла, що у листопаді і грудні 2017 року придбано для ЗДО мультимедійний центр – 30300 грн, морозильну камеру – 16160 грн, 2 ноутбуки – 30300 грн., а на святого Миколая діткам було вручено солодкі подарунки.

Голова Черкаської обласної організації працівників освіти і науки України Жалдак О.Д., начальник відділу соціально – економічного захисту працівників освіти та організаційної роботи Обкому профспілки  Шевчик Г.А., голова Черкаського райкому профспілки Рябчич Л.В. вручили  подарунки  (чайний сервіз, принтер, сканер, ксерокс) та почесні грамоти і грошові премії членам профспілки за багаторічну сумлінну працю (Канівець В.В., Білик  Т.А., Цюрі В.М., Труш С.І., Величко В.М.). Завідувачі ЗДО «Колосок» Бережна В.М. та ЗДО «Троянда» Культенко Л.В. привітали колег – педагогів та вручили порунок – красиву  вазу з квітами.

Директор ЗОШ №1 Самохотов А.О. привітав колектив ЗДО  і вручив настінний годинник та солодощі. Директор КПВП «Агроекологія» Пасанецький М.М. подарував дошкільникам  спортивний інвентар, а головний редактор газети «Козацький край» Островський О.А. – святковий  5-ти ярусний торт. Приватні підприємці Сидоренко Я.В. та Культенко А.І. вручили сертифікати на придбання спортивного інвентаря, а  Рябенко А.В. надав спонсорську допомогу для святкового прикрашення сцени. Голова обласної спілки кінематографістів, заслужений працівник культури України, голова благодійного фонду «Сузір’я»  Деньга О.М. вручив  пам’ятне вітання працівникам ЗДО, грамоту музичному керівнику Цюрі В.М. та виконав веселі пісні. Приємними були вітання і від колишніх вихованців ЗДО: Гаркуль Ілони з піснею «Україна», учасників клубу бально – спортивного танцю «ФОРСАЖ  ДАНСХОЛ» із запальними таночками.

Ідуть роки, але незмінним залишається дух співробітництва, взаємодопомоги, любові до дітей та відданість педагогів обраній професії. І всі разом — сільська громада, педагоги, обслуговуючий персонал та батьки, створюють сучасний заклад дошкільної освіти.

Наші випускники – люди різних професій, які розбудовують українську державу, прославляють її своїми досягненнями і талантами, чесною  відданою працею та добрими вчинками.

 

 

        

          

            

            

 

Панич та Панночка

В нашому закладі дошкільної освіти «Дніпряночка» щорічно проводиться традиційний конкурс «Панич та Панночка ЗДО «Дніпряночка», де діти показують свої знання, досягнення, таланти. Обираються найталановитіших, найартистичніших дошкільнята і всі вони отримають почесні звання. Та тільки двоє з них отримують титули «Панич» і «Панночка».

Учасники змагаються у таких конкурсах:

 1. «Кращий декламатор», де учасники читають вірші.
 2. «Танцювальний», у якому дівчатка показують свою граційність, а хлопчики – ритмічність.
 3. «Умілі ручки» на вміння швидко та правильно малювати.
 4. «Незвичний костюм», де діти демонструють костюми виготовлені разом з батьками з нетрадиційного матеріалу.
 5. «Хвилина слави», де кожний учасник проявляє свій власний талант.

Запекла боротьба починається з перших хвилин конкурсу. Глядачі із захопленням стежать за вміннями дітей та гаряче вболівали за кожного.

В перервах між конкурсами всі гості насолоджуються переглядом концертних номерів, які виконуються дітьми всіх різновікових груп.

           

        

 

 

 

Звіт керівника

Завершуючи навчальний рік у закладі дошкільної освіти проводяться загальні батьківські збори, де відповідно Положення «Про дошкільний навчальний заклад» директор ЗДО Канівець В.В. звітує про свою діяльність перед колективом, батьками та громадськістю.

Метою звітування є подальше утвердження відкритої системи управління освітою та поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень.

Завдання звітування:

– забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом;

– стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання директором ЗДО відповідних рішень у сфері управління закладом.

Директор розповідає про створення умов у ЗДО для впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес; організацію різних форм навчально-виховної роботи; модернізацію матеріально-технічної бази; забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей; дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; надання соціальної підтримки дітям з малозабезпечених сімей, учасників АТО; моральне і матеріальне стимулювання працівників ЗДО та організації їх відпочинку та оздоровлення; залучення педагогічної та батьківської громадськості ЗДО до управління його діяльністю; співпраця з шефськими організаціями та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО.

Звіт супрповоджується мультимедійним показом фрагментів навчально-виховного процесу ЗДО.

Після звіту відповідно Положення «Про порядок звітування керівників ЗДО»  шляхом відкритого голосування управлінську діяльність диретора оцінюється.

Родзинкою загальних батьківських зборів є виступи малюків на звітному концерті перед батьками та працівниками ЗДО.

Сценарій проведення малого концерту

перед батьками

з нагоди загальних батьківських  зборів

 

 

Лунає музика, до зали заходить ведуча.

Ведуча:   –   Ми так нарядно вбралися

                   В святковий зал зібралися

                   Із танцями й піснями.

                   Добридень, тата й мами!

Зараз хочемо всім вам показати

         Як вміють «Малята» наші танцювати.

1.Пісня – танок: «Мама киця научає».

Ведуча:   –   А ще діти хочуть усім показати

                   Як гарно уміють вони пісні співати.

 1. Пісня: «Що таке наш дитсадок?»

Ведуча:   –   Наш садок – до школи перший крок

                    Тож погляньте, яких ми випускаєм діточок.

 1. Танок: «Птахів».

Ведуча:    –   Наш таночок у цей час

Ще танок прийми від нас.

 1. Танок «Танго».

Ведуча:   –   Великі таланти, хоч діти малі

                   Шукають їх люди усі на Землі

                   Шукають –  знаходять щодня, повсякчас

                   А в нас їх шукати не треба. Бо в нас…

                   Усі діти талановиті,

                   Вони кращі в усім світі.

5.Танок: «Маленький принц».

Ведуча:   –   Ми щиро дякуємо всім

Що ви прийшли до нас на свято

І хочемо вам побажати від душі

Здоров`я, щастя й радості багато.

6.Пісня «Привітальна».

Ведуча:   –   Нам закінчувати свято час

                   Побажання є прості для вас.

                   Не жалійте оплесків гучненьких

                  Для зростаючих артистів маленьких.             

 

 

                    

                      

Фестивалі творчості

Для розкриття творчого потенціалу вихованців та педагогів заклад дошкільної освіти постійно проводить різноманітні тематичні конкурси та фестивалі.

Вихованці  закладу є, також, частими гостями в ЧЦРЛ, таких організаціях як «Імпрес», ПМК – 92, де вітають працівників з їх професійними святами. Проведення цих заходів показало, що активна участь дітей в них сприяє їхньому інтелектуальному розвитку та адаптації до соціуму і різних життєвих ситуацій.

Всі конкурси, турніри та фестивалі – це підсумок роботи педагогів ЗДО за навчальний рік та стимул для всебічного розвитку вихованців.

Щороку здобувачі освіти нашого закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дніпряночка» приймають активну участь у Фестивалях дитячої творчості та виборюють призові місця. А саме:

2016 рік – фестиваль «Чарівний світ дитинства», номінація: «Хореографічна», танок «Сонячний віночок»;

2017 рік – фестиваль «Парад зірок і зірочок», номінація: «Хореографічна», танок «Квіткова фантазія»;

2018 рік – фестиваль «Парад зірок і зірочок», номінація: «Хореографічна», танок «Танго»;

2019 рік – фестиваль «Музичні візерунки», номінація: «Хореографічна», танок «Ми із джазу»;

2020 рік – фестиваль «Осінні барви», номінація: «Хореографічна», танок «Веселі білченята».

    

   

 

СЦЕНАРІЙ СВЯТА:

«ВАС ВІТАЄ  ДИТЯЧИЙ

САДОК»

Ведуча 1: – У садочку радісно і квітно.

Чути передзвони юних голосів.

Завітало Перше вересня привітно,

Принесло День Знань для малюків!

Ведуча 2:  – Добрий день, любі діти! Ми дуже раді вас вітати у нашому затишному, по-святковому вбраному, веселому садку з красивою назвою «Дніпряноча». Діти у нашому садочку ростуть, як квіточки під сонечком: красиві та щасливі.

Ведуча 1: –  Дружно за руки беріться, і в кружечок всі ставайте.
Будемо ми танцювати, настрій піднімати.

Руханка: «Свято».

Ведуча 2: –  Всі за літо відпочили, фруктів досхочу поїли.

Плавали, купались, добре всі награлись.

Розкажіть же любі діти, про ласкаву пору, літо.

Ведуча 1: – Сонце гріло, припікало?
Діти: – Так!
Ведуча 1: –  В воду всіх вас заганяло?
Діти: –       Так!
Ведуча 1: – Що ж в саду у вас дозріло?
Діти: – Груші, яблука і сливи.
Ведуча 1: – Чом рум’яні у вас щічки?

Діти: –  Їли яблука, порічки, вишні, сливи і сунички, помідори і малину їли також без упину.
Ведуча 1: – Ну а в лісі ви гуляли?
Діти: –       Так!
Ведуча 1: – А тварин не ображали?
Діти: – Ні!
Ведуча 1: –  Чи жаліли ви комашок? Не зривали там ромашок? Гілки, кущики ламали?
Діти: –       Ні!
Ведуча 1: – Добре ви відпочивали!

Діти: – Так!

Ведуча 1: – Ну, що ж, молодці! Бачу, що добре відпочили! Отже, настала пора гостя на свято запросити.

Лунає музика. На свято з’являється Мальвіна.

Мальвіна: –  Привіт малята. Як у вас тут весело та гарно. А я завітала до вас з привітанням від моїх лялькових друзів.

Друзі, давайте познайомимося з нашими малятами, але вас так багато!.. Давайте зробимо так… Серед вас є і хлопчики, і дівчатка. Коли я буду казати – хлопчики – всі хлопчики будуть тупати ногами, а коли дівчатка – дівчатка будуть хлопати в долоньки. Зрозуміли? Давайте спробуємо.

Гра «Хлопчики-дівчатка»

Мальвіна: –  Молодці дітки! Багато в нас і хлопчиків, і дівчаток…Та коли знайомишся, потрібно називати своє імя. Мене, наприклад, звуть ……, а вас…. (діти відповідають). Щось я нічого не розумію… давайте зробимо так – кожен голосно назвіть своє ім’я, всі хором.

(Діти одночасно називають свої імена). Ну ось ми і познайомилися. Тепер ми всі знайомі і готові погратися.

Танок: «В мене є».

Мальвіна: –  Вони вітають всіх вас з початком осені та навчального року і передають нам якийсь чарівний подарунок, але щоб одержати його, нам потрібно виконати завдання, що заховані ось у цих кульках. То як, друзі, зможемо виконати такі умови? Ну, тоді починаємо. В кожній кульці є завдання. Ну що готові з ними впоратися?

Мальвіна бере першу кульку, проколює її.

Завдання 1 «Вірші»

1 дитина: – Вранці сонечко встає,                                       

                   Дітям спати не дає.
                   В кожний загляда куточок –

                  Кличе нас у дитсадочок.
2 дитина: –   Ми – веселі малюки

Йдем в садочок залюбки.
Тут щодня подій багато,
Для малят садок – це свято!

3 дитина: –  Нема вільної хвилинки –
                     Всі працюєм без зупинки:
                     Ріжем, клеємо, і малюєм,
                     Розмірковуєм, рахуєм.

4 дитина: –  Цей чудовий світ казок
Відкривають для діток
Вихователі привітні,
Добрі, мудрі і тендітні.

5 дитина: –  Це вони про нас тут дбають
                    Та в усьому помагають.
                     Коли сумні – розвеселять
                     І бути добрими навчать.

Мальвіна: –  Тож давайте привітаємо гучними оплесками наших чудових вихователів та їх помічників.

Мальвіна: – Молодці малята. Давайте візьмемо другу кульку, проколює її.

 (лопає кульку)

Завдання 2 ТАНОК

Без танцю веселого свята нема. Танцювати хоче дітвора уся.

Запрошую всіх на веселу зарядку

Мальвіна: – Молодці малята. Давайте візьмемо третю кульку, проколює її.

 (лопає кульку)

Танок: «Весела загадка»

Завдання 3 ЗАГАДКИ

А тепер, дітки, відгадувати будемо загадки.

 1. Заливається, дзвенить в клас скоріше бігти велить
  Починається урок бо уже дзвенить …(дзвінок) ..
 2. В сумці зошити й буквар. Хто до школи йде?(школяр);
 3. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі.

На папері походили кольори свої лишили. (олівці);

 1. Дуже я потрібна всім – і дорослим і малим.

Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу!…(книга).

Мальвіна: – Молодці, малята, впорались із цим завданням. Давайте візьмемо четверту кульку, проколює її. (лопає кульку)

Завдання 4 ПІСНЯ

Ведуча 1: – А тепер, не позіхай! Пісню дружно заспівай! Заспіваємо «Пісеньку Крокодила Гени».Тільки співати ви будете по різному, як .… як жабенята, цуценята, кошенята, мишинята, бджілки та корівка.

ПІСНЯ «КРОКОДИЛА ГЕНИ»

Мальвіна: –  Молодці, малята, впорались із цим завданням. Давайте візьмемо п’яту  кульку, проколює її. (лопає кульку)

Завдання 5 ГРА

Гра: «»

Ведуча 2: – Ну що ж, друзі! Завдання всіх кульок ми виконали, показали, що у нашому садочку виховують розумних, веселих та кмітливих діточок. А де ж обіцяний подарунок?

Мальвіна: –  Я вами дуже пишаюся від себе та мої друзів, з лялькового театру, дарую вам оцей чарівний дзвоник.

Бере дзвінок і передає його ведучій.

Ведуча 1: –            Дякуємо. Хай лунає цей дзвіночок,
                               Щоб для всіх діток в садочку
                               Був щасливий кожний день.
                               Щоб батьків ви шанували.
                               Їм у праці помагали,
                               Щоб ви набирались сили,
                               Вихователів любили,
                               Грались весело, учились
                               І ніколи не сварились.  

Мадьвіна: –  А ще, хай цей дзвоник пролунає також і для всіх працівників вашого садочка.

Нехай ця осінь золота вам подарує рік щасливий.
Щоб не згасала доброта, здоров`я, радощі і сила.
Щоб ваш почесний труд був плідний, як багата осінь
І кожен день, що йде новий, хай тільки щастя всім приносить.

Ведуча 2: –        І ось вона настала та хвилина
                            Коли наш дзвоник продзвенить.

Ведуча 1: –        Нехай дзвенить – веселий, галасливий,
                           Хай буде рік для нас усіх щасливий!

Передає дзвінок Мальвіні. Мальвіна йде по колу та дзвонить.

Ведуча 2: – Ось цей чарівний дзвіночок сповістив нам про те, що всіх вас малята уже з нетерпінням чекають ваші групи та майданчики.

Мальвіна: – А для вас сьогодні ще сюрприз від моїх друзів-ляльок. Вони сьогодні до вас завітають із ляльковою виставою. До зустрічі, малята!

Дві ведучі разом: –    В країну Знань всіх пропускaєм,
В садочок двері відчиняєм!

Лунає музика. Діти довільно танцюють, розважаються.

   

       

 

День захисту дітей

Щороку 1 червня заклад дошкільної освіти «Дніпряночка» с. Червона Слобода зустрічає своїх вихованців веселою музикою. Здобувачі освіти з кульками та з піднесеним гарним настроєм приходять до садка. А все тому, що цей день в Україні відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 відзначається щорічно як День захисту дітей. Зранку дітей вітали артисти театру «Мульти-шоу» з виставою «Пригоди Фунтика». Потім діти ласували печивом та фруктовими соками від сільського голови. Протягом дня дітей чекали різноманітні розваги: конкурс малюнку на асфальті, пісенні змагання, дитячі конкурси, веселі естафети та весела дискотека. На згадку про свято кожна дитина отримала розмальовку. День захисту дітей запам’ятовується вихованцям ЗДО «Дніпряночка» як свято радості та любові до майбутнього покоління.

СЦЕНАРІЙ  СВЯТА

 • ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ  ЗАХИСТУ  ДІТЕЙ

 

 

1 ведуча: – Доброго дня всім, хто до нас завітав!

2 ведуча: – Ми дуже раді вітати вас на майдані нашого садочка!

1 ведуча: – Адже тільки тепло і любов зібрали нас усіх у цей чудовий сонячний день!

2 ведуча: – Прокидається лагідно сонечко,

                   Світить нам із блакитних висот.

 Кожного ранку синочків і донечок

 Тата й мами ведуть у садок.

1 ведуча: – Дітвора, ви неповторні! Ви герої-переможці!

                   Ви – велике диво світу, яке зветься просто «Діти»!

2 ведуча: – Хай дзвінко музика лунає

                   На танок усіх скликає!

ТАНОК «Малесенькі долоньки»

1 ведуча: – Вмієм ми повеселитись, і співати, й танцювати,

                   Подивіться, як в садочку вміємо ми грати.

Спортивні естафети

1 ведуча: – Які ж у нас веселі діти!

                   Які гучні й дзвінкі пісні!

І буде хороше нам жити!

Бо ви – щасливі малюки!

Танок «Щасливі діти»

2 ведуча: – Ми побажали нині вам всього багато

Всі: – З Днем захисту дітей

          Із нашим гарним святом!!!

    

        

 

СЦЕНАРІЙ

КОНКУРСА ДЕКЛАМАТОРА: 

«ШЕВЧЕНКА  МУДРІЇ СЛОВА»

 

Ведуча: – Щороку в березні до нас

Значний приходить час.

Це ж народився наш Тарас –

Творець палких пісень.

Благословен той день і час,

Коли прослалась килимами

Земля, яку сходив Тарас

Своїми босими ногами.       

Земля, яку скропив Тарас

Дрібними росами-сльозами.

Сьогодні дітки ми з вами згадуємо творчість Тараса Григоровича Шевченка, який залишив нам прекрасні твори.

Лунає музика до зали заноситься «Кобзар» Т.Г. Шевченка.

Ведуча кладе його на столик.

        Ведуча: –  Шевченко – поет, Шевченко – письменник,   Шеченко – художник.

Показується мультимедійний фільм.

Ведуча: –  Любі діти! Сьогодні ми проведемо конкурс на кращого декламатора. Ми знаємо, що ви ретельно готувалися до сьогоднішнього виступу. Вчили вірші нашого земляка Т.Г. Шевченка. І зараз я хочу запросити до виступу діток з групи «Дзвіночки».

1 дитина: –

2 дитина: –

3 дитина: –

Мультимедійний фільм на вірші Т. Г. Шевченка «Вітер з гаєм розмовляє».       

Ведуча: –  Продовжимо виступи наших діток. До слова запрошую діток з групи «Веселка».

1 дитина: –

2 дитина: –

3 дитина: –

4 дитина: –

5 дитина: –

Мультимедійний фільм на вірші Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати». 

Ведуча: –  Продовжимо наше свято, до виступу запрошую діток з групи «Яблунька».

1 дитина: –

2 дитина: –

3 дитина: –

4 дитина: –

5 дитина: –   

Мультимедійний фільм на вірші Т. Г. Шевченка «Зацвіла в долині червона

калина».   

Ведуча: – Продовжимо наше свято, до виступу запрошую діток з групи «Калинка».

1 дитина: 

2 дитина: –

3 дитина: –

4 дитина: –

5 дитина: –

6 дитина: –

7 дитина: –

8 дитина: –

Ведуча: – Як ви дітки помітили, сьогодні ваші виступи оцінювало вельмишановне журі. Тож дамо йому попрацювати і підвести підсумки. А ми тим часом переглянемо ще один мультимедійний фільм.

Мультимедійний фільм на вірші Т. Г. Шевченка «Тече вода з під явора».

Слово журі. Оголошення переможців конкурсу. Нагородження учасників.

Ведуча: –    Любі, діти, любіть Україну як любив її Тарас Шевченко!

Мультимедійний фільм на вірші Т. Г. Шевченка «Заповіт».

Звучить музика, діти виходять із зали.

  

 

Як підготувати дитину до свята,

щоб від свята отримати радість 

             Шановні батьки!

Підготовка дитини до свята, його очікуванняце велика відповідальність, психологічне навантаження.  

Пропоную поради, які допоможуть вам підготувати дитину до свят.

 

        Зовнішній вигляд дитини

Зачіска дитини та макіяж повинні бути безпечними (обережно алергія).

Одяг (костюм) дитини повинен бути зручним, святковим, безпечним (без гострих, колючих прикрас), відповідати розміру.

Взуття: чешки або інше взуття, в якому зручно виконувати музично-ритмічні рухи. Щоб переконатись, що дитині буде комфортно – треба завчасно приготувати костюм, дати можливість дитині в ньому походити вдома.

Розучування ролі

При написанні сценаріїв свят враховується програмові вимоги, вікові можливості, творчі здібності дітей, досвід педагога та умови (музичний зал).

Під час розподілу ролей враховується бажання, творчі здібності дітей. Щоб дитина почувала себе впевнено допоможіть їй передати характер ролі за допомогою інтонації, міміки, рухів; вивчіть слова віршів, пісень. Запропонуйте їй уявити себе артистом, який виступає на сцені, перегляньте телепередачі за участю дітей, зверніть увагу дитини як треба танцювати, співати і т.д. При потребі отримайте консультацію вихователя, музичного керівника, психолога.

Присутність батьків

Пишайтеся своєю дитиною, будьте прикладом для неї. Якщо у вас немає можливості бути присутнім на святі — підготуйте до цього дитину, поясніть причину.

Перегляд свята

Приходьте за 10-15 хвилин до початку свята. Зніміть верхній одяг, перевзуйтеся. До зали заходьте після запрошення. Вимкніть мобільний телефон. Не коментуйте виступи дітей під час свята. Не відволікайте увагу дітей зауваженнями, проханнями позування перед камерою — це може мати небажані наслідки. Підтримуйте виступ дітей оплесками.

Якщо ваша дитина під час свята, побачивши вас може відмовитись від виступу або розплакатись, чи у вас склалися особливі обставини і ви прийшли з маленькою дитиною – пропонуємо свято подивитись у фойє.

Після закінчення свята дочекайтесь коли діти вийдуть до групи. Якщо у вас є бажання продовжити свято вдома, ви можете забрати дитину, попередивши вихователя.

Сприймайте своїх дітей такими, якими вони є. Вони мають бути впевнені в вашій любові в будь-яку хвилину. Пам’ятайте, що вашу дитину навчають не ваші слова, а ваш особистий приклад, ваша поведінка та душевна доброта.

ТВОРЧА ДИТИНА
    КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

Пам’ятка:

 • Спонукайте дитину пізнавати навколишній світ.
 • Ненав’язливо підтримуйте прагнення дитини до творчості.
 • Відповідайте на численні дитячі запитання.
 • Знаходьте слова підтримки щодо творчих пошуків дитини.
 • Ставтеся до творчих пошуків дитини з симпатією та теплотою.
 • У жодному разі не оцінюйте творчість дитини негативно.
 • Щиро співчувайте невдачам дитини.
 • Будьте терплячі щодо «дивних» творчих ідей дитини.                                              

              Шановні батьки! Не приховуйте власні творчі прояви та експериментуйте. Креативність має випромінювати добро, дарувати радість і задоволення дітям. Тоді вони неодмінно «включаться» в процес.

                                                                            Що таке дитяча творчість?
       Це напружена робота, якій передує тривалий період накопичення дитиною вражень про навколишній світ.

                                          Коли починається?
          З народження дитині властивий потяг до казок, віршів, музики, картин, а отже мистецтва. Дитина прагне до прекрасного. Її приваблюють ритмічні рухи, музичні звуки, яскраві кольори, виразна міміка, голоси. Усе це поступово формує естетичне сприймання. Враження та уявлення – матеріал для творчої діяльності.

Як проявляються?
              Дитяча творчість пов’язана з грою. Коли діти захоплені, вільні, безтурботні творче рішення до них приходить ніби саме собою: діти дивуються неочікуваному результату. Творчі прояви матимуть місце там, де не будуть забороняти, стримувати, нав’язливо повчати. Надмірне опікування також заважає прояву дитячої творчості: нав’язливу допомогу дитина може сприйняти як порушення меж її особистої свободи. Вчіть дитину прислухатися до власної інтуїції і разом із запитанням «Як ти вважаєш?» частіше ставити запитання «Що ти відчуваєш?».

                                          Матеріали для творчості

Підготуйте матеріали, які завжди будуть доступні дитині. Неважливо, як саме дитина їх використає – за прямим призначенням чи ні. Головне, щоб була змога діяти, експериментувати, пізнавати властивості, способи дії з тим чи іншим предметом.

Типи творчих завдань

 • Зображувальні – на малювання різними матеріалами; на різну техніку виконання малюнку; на закінчення розпочатого малюнка; на малювання із закритими очима; на конструювання.
 • Словесні – на добір рими, складання початку чи закінчення вірша; на фонетичне розрізнення звуків та добір варіантів їх застосування; завдання у віршах діалогах; завдання – загадки.
 • Логіко – математичні – на добір форми; кольорів; величини; чисел.
  Музичні творчі завдання
 • Вигадати мелодичні поспівки.
 • Співати «різними» голосами.
 • Вигадати танець під музику.
 • Вигадати танець під невластиву певному образу музику.
 • Вигадати танець чудернацького персонажа.
 • Передати образ за допомогою пантоміми.
 • Музикувати в шумовому оркестрі.

                       Як розуміти, який вид діяльності дитині до душі?

                                Іноді діти не можуть самі визначити, який вид
                                діяльності їм дійсно до душі. Аби зрозуміти,
                                 що подобається вашій дитині найбільше, потрібно
                                 поспостерігати за нею у момент самостійний дій
                                 та проаналізувати:

 • Чи проявляє дитина самостійність у доборі матеріалів для самостійної діяльності;
 • Чи вміє дитина долучити до дії своїх товаришів; як вона домовляється з ними про хід діяльності;
 • Чи проявляє дитина наполегливість у досягненні поставленої мети діяльності;
 • Чи отримує дитина задоволення самого процесу діяльності;
 • Чи має місце творчість в обраному дитиною виді діяльності

Пам’ятка:

 • Спонукайте дитину пізнавати навколишній світ.
 • Ненав’язливо підтримуйте прагнення дитини до творчості.
 • Відповідайте на численні дитячі запитання.
 • Знаходьте слова підтримки щодо творчих пошуків дитини.
 • Ставтеся до творчих пошуків дитини з симпатією та теплотою.
 • У жодному разі не оцінюйте творчість дитини негативно.
 • Щиро співчувайте невдачам дитини.
 • Будьте терплячі щодо «дивних» творчих ідей дитини.

     Шановні батьки! Не приховуйте власні творчі прояви та експериментуйте. Креативність має випромінювати добро, дарувати радість і задоволення дітям. Тоді вони неодмінно «включаться» в процес.

  Що таке дитяча творчість?
       Це напружена робота, якій передує тривалий період накопичення дитиною вражень про навколишній світ.

                                          Коли починається?
          З народження дитині властивий потяг до казок, віршів, музики, картин, а отже мистецтва. Дитина прагне до прекрасного. Її приваблюють ритмічні рухи, музичні звуки, яскраві кольори, виразна міміка, голоси. Усе це поступово формує естетичне сприймання. Враження та уявлення – матеріал для творчої діяльності.

Як проявляються?
              Дитяча творчість пов’язана з грою. Коли діти захоплені, вільні, безтурботні творче рішення до них приходить ніби саме собою: діти дивуються неочікуваному результату. Творчі прояви матимуть місце там, де не будуть забороняти, стримувати, нав’язливо повчати. Надмірне опікування також заважає прояву дитячої творчості: нав’язливу допомогу дитина може сприйняти як порушення меж її особистої свободи. Вчіть дитину прислухатися до власної інтуїції і разом із запитанням «Як ти вважаєш?» частіше ставити запитання «Що ти відчуваєш?».

                                          Матеріали для творчості

Підготуйте матеріали, які завжди будуть доступні дитині. Неважливо, як саме дитина їх використає – за прямим призначенням чи ні. Головне, щоб була змога діяти, експериментувати, пізнавати властивості, способи дії з тим чи іншим предметом.

Типи творчих завдань

 • Зображувальні – на малювання різними матеріалами; на різну техніку виконання малюнку; на закінчення розпочатого малюнка; на малювання із закритими очима; на конструювання.
 • Словесні – на добір рими, складання початку чи закінчення вірша; на фонетичне розрізнення звуків та добір варіантів їх застосування; завдання у віршах діалогах; завдання – загадки.
 • Логіко – математичні – на добір форми; кольорів; величини; чисел.

  Музичні творчі завдання
 • Вигадати мелодичні поспівки.
 • Співати «різними» голосами.
 • Вигадати танець під музику.
 • Вигадати танець під невластиву певному образу музику.
 • Вигадати танець чудернацького персонажа.
 • Передати образ за допомогою пантоміми.
 • Музикувати в шумовому оркестрі.

                          Як розуміти, який вид діяльності дитині до душі?

                                Іноді діти не можуть самі визначити, який вид
                                діяльності їм дійсно до душі. Аби зрозуміти,
                                 що подобається вашій дитині найбільше, потрібно
                                 поспостерігати за нею у момент самостійний дій
                                 та проаналізувати.

 • Чи проявляє дитина самостійність у доборі матеріалів для самостійної діяльності;
 • Чи вміє дитина долучити до дії своїх товаришів; як вона домовляється з ними про хід діяльності;
 • Чи проявляє дитина наполегливість у досягненні поставленої мети діяльності;
 • Чи отримує дитина задоволення самого процесу діяльності;
 • Чи має місце творчість в обраному дитиною виді діяльності

Роль музичного керівника і вихователя під час музичних занять та свят

у різних вікових групах закладу дошкільної освіти 

Музичний керівник в дитячому садочку

Всім відомо, що загальний та музично-естетичний розвиток дошкільників у закладі дошкільної освіти здійснюють музичний керівник, що має фахову освіту (музичну школу, музичне відділення училища або інституту) добре володіє теорією і методикою педагогічного процесу, і вихователь.

Робота педагогів (музиканта і вихователя) складна, різноманітна й повинна проводитися і тісному контакті.

Для початку мені б хотілося познайомити вихователів з функціями й обов’язками музичного керівника. За загальну постановку музичного виховання в дитячому садочку відповідає музичний керівник. Він виконує наступне:

проводить заняття в кожній віковій групі 2 рази на тиждень

відповідно графіку роботи.

Це вимагає великої попередньої підготовки:

–  відбирає і розучує музичний матеріал, який потрібно грамотно й виразно виконати дітям;

–  розробляє й планує засвоєння програмних навичок;

–  вчасно готує наочний матеріал, посібники;

–  прослуховує записи;

–  намічає й проводить (якщо це необхідно) індивідуальні заняття підгрупами або з окремими дітьми.

Відповідає  за проведення свят та розваг.

За допомогою консультацій і групових занять керує роботою вихователів в області музичного розвитку дітей.

На консультаціях музичний керівник :

–  знайомить вихователів з планом роботи;

–  розучує дитячі твори, звертаючи увагу на вміння і навички, якими повинна володіти дитина;

–  обговорює проведене заняття (враховує успіхи, труднощі дітей, яким потрібна допомога).

На групових заняттях музичний керівник систематично навчає вихователів. Удосконалюючи їхні навички в області співу й руху (при цьому

враховує здатності кожного: один має прекрасний голос, інший добре танцює, третій красиво виконує вправи четвертий виразно декламує і може стати активним ведучим свята).

Проводить роботу з батьками, втягуючи їх у загальний процес музичного виховання дитини. В індивідуальній бесіді, на консультації, зборах музичний керівник дає поради щодо музичного розвитку дитини.

Вихователь

Самому музичному керівникові складно організувати дитячу музичну діяльність. Вихователь – перший помічник музичного керівника. Участь вихователя в музичному розвитку дітей визначається рівнем його музичної культури, музичних здібностей. Якщо вихователь має слух, гарний голос, вправно рухається, може грати на дитячих музичних інструментах або просто знає методику музичного виховання дітей, він здатний в багато чому допомогти музичному керівникові . Тому підготовка до музичного свята чи розваги починається з роботи (консультації) з вихователем.

Перш за все проводиться консультація (за 1,5 – 2 місяці до свята) щодо складності сценарію, музичних номерів ідеї змісту сценарію. Ознайомлюється власне зі сценарієм, за місяць до свята, і допомагає музичному керівникові у підборі дітей (адже у святкових ранках чи розвагах повинні брати участь усі діти без винятку, незалежно від їх здібностей). Вихователь допомагає добирати кожній дитині такий матеріал до виступу, який вона могла б з успіхом і швидко оволодіти, щоб не почувати себе забутою на святі.

По-друге, брати активну участь у процесі навчання на музичних заняттях , бо власне на музичних заняттях іде підготовка до свята, а саме:

–  у молодших групах – співати разом з дітьми, не заглушуючи їхнього співу;

–  у середніх та старших групах діяти в міру необхідності, показуючи рух, нагадуючи ту або іншу побудову або даючи окремі вказівки в танці, вправі, грі…

–  бере активну участь у  відборі музичного матеріалу та направляє самостійну музичну діяльність дітей, включаючи її в ігри, прогулянки, трудовий процес тощо.

По-третє, ознайомлюється з тематикою свят, розваг та театральних дійств, що будуть проводитися протягом навчального року та дає свої поради чи вводить певні корективи.

Вихователь спрямовує самостійну музичну діяльність дошкільників, створюючи і регулярно поповнюючи відповідно до віку куточки самостійної музичної діяльності, добирає музику до ігор, прогулянок, трудової діяльності, використовуючи вивчений дітьми на музичному занятті матеріал, підтримує

інтерес до музики, формує позитивне ставлення до неї. Здебільшого вихователі усвідомлюють важливість музичного виховання у загальному розвитку дошкільника. Задля цього вони створюють належні педагогічні умови, прагнуть, аби пісні, музичні ігри, хороводи ввійшли в життя дітей, стали їх улюбленим заняттям. Однак трапляються випадки, коли вихователь, не вважає за потрібне активно брати участь у музичному занятті, святі, самостійній музичній діяльності. Таке ставлення педагогів до роботи приводить до того, що на музичному занятті дітям стає нецікаво, адже заняття в залі, на якому працює лише музичний керівник, більше занятий грою на музичному інструменті, недостатньо розкриває перед дитиною чарівний світ музики.

Робота з вихователем – дуже важлива ділянка діяльності музичного керівника. Основна мета цієї роботи в тому, щоб підвищити ефективність музично-виховної роботи в закладі дошкільної освіти шляхом налагодження спільної діяльності. Найбільш висока якість роботи може бути в тих дитячих садках, де вихователь постійно підвищує свою музичну освіту, стає активним і умілим помічником музичного керівника. Таких умінь вихователь набуває поступово, за уважного ставлення до роботи музичного керівника з дітьми, детального її аналізу.

Музичний керівник працює з вихователем не лише над співом, рухами, правильною методикою подання музичного матеріалу дітям, а й, вивчаючи музичний матеріал, сприяє підвищенню загальної музичної культури вихователя, тобто розумінню ним таких особливостей музики, як характер, жанр твору, музична форма тощо, чого потрібно навчати дітей.

Роль  вихователя та музичного керівника під час проведення свят і розваг

Важливою умовою проведення музичних розваг і свят виступає доцільна, зацікавлена й художньо-виразна активність вихователя та музичного керівника. Дорослі не лише перебирають на себе деякі ролі, а й взаємодіють із дітьми: співають разом з ними, грають в оркестрі, беруть участь у грі, танцюють у масовому танку тощо «У мистецькій атмосфері розваг,- зауважує А.Шевчук,- дорослі спрямовують дітей на емоційне й усвідомлене переживання мистецтва життя, на активні прояви у виконавстві, на спільне розгортання змісту дійства».

Успішним естетичним проявом дошкільнят сприяє організація свят і розваг у вигляді діалогу-взаємодії дітей з вихователем, музичним керівником, батьками. Звідси й позиція сучасного підходу до організації свят і розваг. Якщо ж свято цілком будується на казковому сюжеті, то подеколи воно потребує розповідача.

Роль ведучого є чи не найвідповідальнішою в проведенні свят і розваг. Його емоційність, щирість, жвавість, уміння спілкуватися з дітьми, виразне читання

віршованих текстів та казок у великій мірі визначають загальний настрій і темп ведення свят.  Ведучий має не лише добре знати програму, а й уміти швидко реагувати на несподівані зміни. Оскільки музичною основою розваги є улюблені дитячі пісні, танки, музичні п’єси, ігри, то ведучий має добре знати умови й правила гри, вміти доступно пояснити їх дітям, слідкувати за їх дотриманням та намагатись охопити грою якомога більше дітей, уникаючи повторення одних і тих самих. Особливу увагу потрібно приділити малоактивним дітям, залучаючи їх до гри. Тому роль ведучого ігрового дійства, також заслуговує на увагу. Так, серед вимог щодо його умінь, виокремимо ті, які найбільше стосуються вихователя: емоційність, щирість, чітка дикція, культура мовлення, доброзичливість, вихадливість, інтелігентність, особиста активність, тактовність.

Вихователю потрібно створювати невимушену атмосферу, триматися просто: мова має бути правильною, красивою, без напруження. Ведучий має пам’ятати, що діти – це не актори, і доброзичливим, розумним словом, дотепним жартом, підказкою допомоги згладити всі можливі неприємності.

У багатьох дошкільних закладах існують творчі групи вихователів, які залежно від своїх уподобань займаються певним видом музично-сценічної діяльності. Виступи, підготовлені педагогами таким чином, є цікавим і  змістовним доповненням дитячих свят і розваг. Адже діти отримують велике задоволення, слухаючи сольні та групові виступи вихователів, які можуть виконати різноманітні танці, роль певного персонажу, заспівати.

Вихователі, які не мають ролей, знаходяться біля дітей своєї групи. Вони уважно слідкують, як сприймають діти той чи інший виступ, співають разом з ними, готують атрибути, деталі костюмів, вчасно переодягають дітей, при необхідності допомагають їм під час гри, танцю.

Свято має бути проведене у пожвавленому темпі, оскільки тривалі виступи, або їх велика кількість, невиправдані паузи, втомлюють дітей, розхолоджують їх, порушують єдину лінію емоційно-фізичного навантаження. Уникнути всього цього допоможе активна участь дорослих на святі.  Тому перед проведенням заходу, під час обговорення сценарію необхідно визначити роль кожного вихователя, його обов’язки, призначити відповідальних за переодягання дітей, регулювання світлових ефектів, точний вихід окремих персонажів, допомогу у проведенні сюрпризних моментів. Після вдало проведеного свята діти ще довго згадують виступи, які їм сподобалися.

Підсумовуючи вищесказане, робимо висновок, що у музичному розвитку дітей вихователю відводиться важлива роль. Він проводить значну роботу, бо має безпосередній контакт з дітьми і може виявити їх інтереси та здібності, створити необхідні умови для розвитку творчої діяльності дітей у групах, узгоджуючи свої дії з музичним керівником. Привчаючи дітей естетично ставитися до музики, вихователь має докласти багато зусиль, виявити терпіння і наполегливість.

Тільки в спільній роботі музичного керівника і вихователя – запорука успіху в навчанні дітей!

   

 

Ансамбль ” Сузір’я” ЗДО “Дніпряночка” бере участь

у фестивалі – вебконкурсі ” Новорічна мозаїка 2022″

серед членів профспілки працівників освіти і науки Черкаської області.

   

 

21 січня 2022 року вихованці та колектив ЗДО «Дніпряночка»

взяли участь у Всеукраїнському заході «Пісня єднання»,

присвяченому відзначенню Дня Соборності України.

Вихованці нашого закладу представили дві календарно-обрядові пісні

зимового циклу «Щедрівка» (гурт дівчаток), «Засівальна» (дует хлопчиків).

   

 

 

2022 – 2023 навчальний рік

Дистанційне навчання на період воєнного стану

Досвід роботи

Цюри Віри Михайлівни

Тема: “Музичні ази для найменших”

https://drive.google.com/drive/folders/1oNB3ZvkS7ZkBtEhq0dSfQIDtR5Ksdj3m?usp=

Музично – ритмічна вправа для рук “Мерехти, мерехти зіронько маленька”

https://drive.google.com/file/d/1IGaG5iS3B3sld_TMHUI_EGSUUwmaomH7/view?usp=sharing

Дітям про Святого Миколая

https://drive.google.com/file/d/172yuyvI3V25IqYiQQKT9jf-i0Q0lw_G2/view?usp=sharing

 Гра "Замри"

https://drive.google.com/file/d/1PRe61lTFLZpJL5tMIlQ7EzuV8-39iYsv/view?usp=sharing

Руханка-танок “Привіт, привіт”

https://drive.google.com/file/d/1lvr7SaJczq3dVON5jzlTCyJg0YF8EUzg/view?usp=sharing