Положення про батьківську раду закладу та батьківські комітети

                                                
   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

                                   Н А К А З 

                                26.04.2011 N 398 
 

                    Про затвердження Примірного положення 
                        про батьківські комітети (раду) 
                       дошкільного навчального закладу 
 

   На виконання статті 36 Закону України "Про дошкільну освіту" 
( 2628-14 ), з метою надання організаційної допомоги керівникам 
дошкільних навчальних закладів, місцевим  органам  управління 
освітою та впровадження державно-громадського управління освітою 
Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Примірне положення про батьківські комітети 
(раду) дошкільного навчального закладу, що додається. 

   2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, 
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій довести до відома місцевих органів 
управління освітою, керівників дошкільних навчальних закладів 
Примірне положення про батьківські комітети (раду)дошкільного 
навчального закладу та керуватися ним. 

   3. Опублікувати цей  наказ  в  "Інформаційному  збірнику 
Міністерства освіти і науки України", розмістити на офіційному 
веб-сайті Міністерства та Інтернет - порталі "Єдине освітнє 
інформаційне вікно України". 

   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
Міністра Б.М.Жебровського. 

 Міністр                       Д.В.Табачник 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства освіти 
                   і науки, молоді та спорту 
                   України 
                   26.04.2011 N 398 
 

            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
         про батьківські комітети (раду) 
         дошкільного навчального закладу 
 

           1. Загальні положення 

   1.1. Примірне  положення про батьківські комітети (раду) 
дошкільних навчальних закладів (далі - комітети) визначає їх 
функції  у державно-громадській системі управління дошкільним 
навчальним закладом (далі - заклад). 

   1.2. Комітети  є  добровільними  органами  громадського 
самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків 
щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час організації 
їх життєдіяльності у закладі. 

   1.3. У  своїй діяльності комітети керуються Конституцією 
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), 
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про об'єднання громадян" 
( 2460-12 ), Конвенцією ООН "Про права дитини" ( 995_021 ), 
Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного 
навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими 
актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав 
дитини. 

   1.4. Рішення  про заснування комітетів груп (групи) або 
закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних 
зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу. 

   1.5. Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов'язковою 
і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному 
навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва 
закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування. 

   1.6. Припинення діяльності комітетів може бути проведено 
шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового 
розпуску). 

            2. Мета, завдання, 
          основні принципи діяльності 

   2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів 
дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних 
державних,  судових  органах,  забезпечення  постійного  та 
систематичного взаємозв'язку батьків і педагогічного колективу 
закладу, а також надання допомоги батькам та  педагогічному 
колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти. 

   2.2. Основним  завданням діяльності комітетів є сприяння 
створенню умов для:
   збереження та зміцнення здоров'я дітей;
   формування основ  соціальної  адаптації  та  життєвої 
компетентності дітей;
   виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, 
розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
   утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та 
духовної діяльності людини;
   розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
   всебічного зміцнення  зв'язків  між  родинами, навчальним 
закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного 
впливу на дітей;
   залучення батьківської громадськості до організації дозвілля 
та оздоровлення дітей;
   організації роботи з поширення  психолого-педагогічних  і 
правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за 
розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного 
виховання;
   вирішення питань  розвитку  матеріально-технічної  бази 
навчального закладу та його благоустрою;
   сприяння соціально-правовому    захисту     учасників 
навчально-виховного процесу. 

   2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:
   - законність,
   - гласність,
   - колегіальність,
   - толерантність,
   - виборність,
   - організаційна самостійність в межах повноважень, визначених 
цим положенням та законодавством;
   - підзвітність і відповідальність перед загальними зборами 
батьків закладу, груп (групи). 

            3. Порядок створення 
         батьківських комітетів (ради) 

   3.1. Комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які 
їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені. 

   3.2. Комітет груп (групи), голова, заступник голови  та 
секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу 
(групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк 
повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які 
формують групу (групи). 

   3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх 
комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп 
закладу. 

   3.4. Кількісний  склад  комітету  закладу,  строк  його 
повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою 
цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад 
комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу 
комітету обирається голова, його заступник та секретар. 

   3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої 
повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських 
зборах. 

   3.6. Комітети закладів, що формують освітній округ  або 
знаходяться  у  складі навчально-виховного об'єднання, можуть 
створювати комітет округу. 

          4. Організація діяльності 
         батьківських комітетів (ради) 

   4.1. Збори  батьків  дітей,  які формують групу (групи) 
проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів 
на рік. 

   4.2. Комітет  закладу у разі необхідності може скликати 
загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний 
склад зборів становить не менше як дві третини від загальної 
кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю 
голосів та узгоджуються з директором (завідувачем) дошкільного 
навчального закладу. 

   4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків 
дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду 
загальними зборами, можуть виноситься на обговорення  зборів 
батьків дітей групи, яких стосуються ці питання. 

   4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома 
батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного 
органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання 
протоколу). 

   4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи 
закладу,  рішень  зборів  батьків,  рекомендацій  директора 
(завідувача), вихователів, громадськості. План роботи має вільну 
форму і затверджується головою відповідного комітету.
   Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими 
плану роботи комітету. 

   4.6. При недосягненні згоди між директором (завідувачем) і 
більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районними, 
районними у містах органами управління освітою; між вихователями 
групи і комітетом групи - керівництвом цього закладу. 

   4.7. Комітети звітують про свою роботу перед загальними 
зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в 
день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків 
можуть проводитися позачергові звіти комітетів. 

   4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що 
зберігаються у справах  дошкільного  навчального  закладу  і 
передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк 
зберігання протоколів - 3 роки. 

   4.9. Керівництво  і  працівники  закладу  не  несуть 
відповідальності за стан оформлення протоколів. 

         5. Права та обов'язки комітетів 

   5.1. Комітети мають право:
   брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, 
які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
   встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади 
та  місцевого  самоврядування,  органами  внутрішніх  справ, 
громадськими  організаціями,  підприємствами,  навчальними  та 
науковими   установами   щодо   надання   фінансової  та 
матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров'я і життя 
вихованців,  організації  підвозу  та  харчування вихованців, 
благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у 
закладі;
   сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: 
кошти  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють, добровільні 
пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших 
коштів, не заборонених чинним законодавством України;
   вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної 
рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, 
вдосконалення  умов  організації  життєдіяльності   дітей, 
організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті 
керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду 
доведені до відома батьків;
   звертатися до   директора   (завідувача),   педагогів, 
піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз'яснення стану 
і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують 
батьків;
   за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати 
допомогу щодо поліпшення їх роботи;
   скликати позачергові загальні збори батьків(конференції);
   створювати благодійні  фонди  відповідно  до  чинного 
законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, 
брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих 
фондів;
   надавати пропозиції  директору  (завідувачу) закладу щодо 
виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям 
закладу  та  стимулювання діяльності педагогічних працівників 
закладу;
   сприяти покращенню харчування вихованців закладу;
   сприяти дотриманню     санітарно-гігієнічних     та 
матеріально-технічних умов функціонування закладу;
   брати участь у  прийнятті  рішень  стосовно  організації 
оздоровлення вихованців закладу;
   сприяти організації  інноваційної  та  експериментальної 
діяльності дошкільного закладу. 

   5.2. Комітети  можуть  створювати постійні або тимчасові 
комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх 
роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами. 

   5.3. Комітети зобов'язані:
   виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного 
комітету;
   вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в 
справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
   надавати інформацію про  свою  діяльність  за  проханням 
директора (завідуючого) закладу або відповідного органу управління 
освітою;
   у разі потреби організовувати чергування батьків під час 
культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і 
здоров'я його вихованців;
   звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями). 

   5.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради 
закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради 
закладу під час розгляду питань, віднесених до  компетенції 
комітету, з правом дорадчого голосу. 

   5.5. Голова  (представник)  комітету  може  бути  членом 
атестаційної комісії для  проведення  атестації  педагогічних 
працівників закладу. 

   6.Прикінцеві положення 

   6.1. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені 
статутом закладу. 

   6.2. Заклад на основі Примірного положення може розробити 
власне Положення про батьківський комітет (раду) з урахуванням 
специфіки своєї діяльності та вимог до статутних документів, 
визначених у статті 13 Закону України "Про об'єднання громадян" 
( 2460-12 ). 

 Директор департаменту 
 загальної середньої 
 та дошкільної освіти                 О.В.Єресько