Статут

І. Загальні положення та організаційно-правові засади діяльності закладу дошкільної освіти

 

1.1. Повна назва – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- САДОК) «ДНІПРЯНОЧКА» С. ЧЕРВОНА СЛОБОДА ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Скорочене найменування – ЗДО «ДНІПРЯНОЧКА» (далі – заклад дошкільної освіти) створено на підставі Розпорядження представника Президента України від 22.09.1992 року № 181 і знаходиться у комунальній власності Червонослобідської сільської ради.

1.2. Юридична адреса закладу: вулиця Чигиринський шлях, 125, с. Червона Слобода, Черкаський район, Черкаська область, 19604; тел.: (0472) 30-42-99.

1.3. Засновником закладу дошкільної освіти є Червонослобідська сільська рада (далі – Засновник). Заклад дошкільної освіти утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, код ЄДРПОУ.

1.6. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок, готовність продовжувати освіту.

1.7. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини:
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
 • надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами;
 • оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;
 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами.

1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9. Заклад дошкільної освіти може мати статус експериментального, який надається йому згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип і форму власності закладу дошкільної освіти.

1.10. У закладі дошкільної освіти не допускається створення та діяльність організаційних структур політичних партій і релігійних організацій.

 

II. Комплектування закладу дошкільної освіти 

2.1. Порядок комплектування закладу дошкільної освіти визначається Засновником.

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у закладі дошкільної освіти.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватись спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Рішення про створення, порядок комплектування спеціальних та інклюзивних груп, організація корекційно-відновлювальної роботи, специфіка діяльності визначається нормативними документами, затвердженими МОНУ за погодженням з МОЗУ.

Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, територіального лікувально-профілактичного закладу тощо.

2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку від 1,6 до 6 (7) років.

2.4. Наповнюваність груп дітьми становить:

– від 1,6 років до 3 років – до 15 осіб;

– від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;

– різновікові – до 15 осіб;

– в оздоровчий період – до 15 осіб;

– в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

2.5. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, висновок територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з особливими освітніми потребами.

2.6. Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.8. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

2.10. Заклад дошкільної освіти здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11. Діти, які перебувають у закладі дошкільної освіти неповний день або під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі дошкільної освіти.

  III. Режим роботи закладу дошкільної освіти 

3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти, тривалість перебування дітей у ньому встановлюється його засновником відповідно до законодавства України.

3.2. Засновником за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може створюватись гнучкий графік роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні, неробочі та святкові дні.

Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.

 

ІV. Організація освітнього процесу

 

4.1. Освітній процес у закладі дошкільної освіти організовується відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», інших актів законодавства, освітньої програми, річного плану роботи та спрямовується на виявлення та розвиток умінь, навичок, обдарувань особистості, формування і застосування компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.2. Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку вихованців.

4.3. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОНУ.

4.4. Діяльність закладу регламентується планом роботи на навчальний рік і оздоровчий період, який затверджується керівником закладу.

4.5. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

4.6. Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.8. Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

4.9. На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.10. Запровадження експериментальних освітніх програм можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.11. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.12. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.13. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.14. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

4.15. В рамках освітнього процесу в закладі освіти єдність навчання, виховання і розвитку забезпечують особи, які провадять педагогічну діяльність.

4.16. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти будується на педагогічно обґрунтованих вихователями, вчителями-логопедами, спеціалістами загальних і корекційних засобах, формах і методах навчання та виховання, забезпечуючи вихованцям здобуття дошкільної освіти. Освітньо-виховна робота проводиться з урахуванням психофізичних особливостей дітей.

4.17. При реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

4.18. За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

4.19. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.20. Заклад дошкільної освіти відповідно до законодавства України має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, підприємствами, громадянами, організаціями, відомствами, науковими установами, фондами як на території України, так і за її межами.

 

 1. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

 

5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту та розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗУ спільно з МОНУ за погодженням з Мінфіном.

5.2. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється засновником або уповноваженим ним органом.

5.3. Харчування дітей у закладі дошкільної освіти та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.4. Державний нагляд за якістю харчування у закладі дошкільної освіти покладаються на засновника закладу, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти.

5.5. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі дошкільної освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

 

 

 1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу, та місцевим закладом охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов’язків медичних працівників закладу дошкільної освіти належать:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу дошкільної освіти.

6.2 Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.3. При наявності групи компенсуючого типу для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи в закладі дошкільної освіти обладнуються відповідні кабінети та приміщення.

6.4. Здійснюють контроль та несуть відповідальність за дотриманням санітарного законодавства у закладі дошкільної освіти місцевий орган охорони здоров’я, територіальні установи охорони здоров’я та відділ освіти, культури, молоді та спорту Червонослобідської сільської ради.

 

VII. Учасники освітнього процесу

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку;
 • педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичний психолог, інструктор з фізкультури, керівники музичні та інші спеціалісти;
 • помічники вихователів;
 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

7.3. Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, складних життєвих умов, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім’ї;
 • здобувачі освіти мають також інші права передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– звертатися до органів управління освітою з питань освіти;

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

– брати участь в поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільному навчальному закладі відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

– для здійснення якісного освітнього процесу в закладі дошкільної освіти забезпечувати систематичне відвідування дітей згідно режиму роботи закладу;

–  виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

– сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, правил утримання дітей, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • поважати гідність учасників освітнього процесу;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

7.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Педагогічних та інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад директор ЗДО.

7.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти – час, призначений для здійснення освітнього процесу.

7.9. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладу дошкільної освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладів дошкільної освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.10. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту»,  Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами  внутрішнього розпорядку.

7.11. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту», встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

7.12. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

7.13. Сертифікація педагогічних працівників:

 • сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
 • сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
 • за результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
 • педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.
 • педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

7.14. Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту»  та іншими нормативно-правовими актами.

7.15. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право на:

 • академічну свободу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі; відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

7.16. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані:

 • використовувати державну мову в освітньому процесі;
 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

– дотримуватись принципів дитиноцентризму, особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дітей та педагогіки партнерства у відносинах з їх батьками;

 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу дошкільної освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

7.17. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку ЗДО.

7.18. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я здобувачів освіти згідно із законодавством.

7.19. Працівники закладу дошкільної освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленному законодавством порядку.

7.20. До працівників, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують своїх посадових обов’язків, застосовуються засоби стягнення (догана, звільнення) відповідно до Кодексу законів про працю України.

 

VІII. Управління закладом дошкільної освіти

 

8.1 Система управління закладом дошкільної освіти  визначається чинним законодавством України та цим Статутом.

8.2. Управління закладом дошкільної освіти, у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, здійснюють:

 • Засновник;
 • керівник закладу освіти;
 • колегіальний орган управління закладу освіти;
 • колегіальний орган громадського самоврядування.

8.3. Засновник закладу освіти та орган управління здійснюють заходи щодо:

 • затвердження Статуту закладу, його нової редакці та змін до нього;
 • затвердження кошторису та фінансового звіту закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу дошкільної освіти;
 • забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • організації наукового, програмно-методичного, кадрового, матеріального забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
 • здійснення добору, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів у комунальних закладах дошкільної освіти;
 • реалізують інші права, передбачені чинним законодавством України.

8.4. Засновник закладу дошкільної освіти та орган управління зобов’язані:

 • забезпечувати утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти на рівні, достатньому для виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, ліцензійних умов, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог безпеки життєдіяльності та інших вимог законодавства;
 • забезпечувати господарське обслуговування закладу дошкільної освіти;
 • у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечувати здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • створювати в закладі дошкільної освіти середовище для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами відповідно до законодавства.

8.5. Засновник та орган управління не мають права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим статутом.

8.6. Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом.

На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.7. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

8.8. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

8.9. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами закладу дошкільної освіти.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.10. Повноваження педагогічної ради:

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

8.11. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

8.12.У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи батьківського самоврядування.

8.13. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

8.14.Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

8.15. Громадське самоврядування здійснюються на принципах:

 • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
 • верховенства права;
 • взаємної поваги та партнерства;
 • обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
 • пріоритету узгоджувальних процедур;
 • прозорості, відкритості та гласності;
 • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
 • взаємної відповідальності сторін.

8.16. Наглядова (піклувальна) рада закладу дошкільнї освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів.

 

 1. Майно закладу дошкільної освіти

 

9.1. Майно закладу дошкільної освіти складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні цінності, які знаходяться на балансі Червонослобідської сільської ради Черкаської області.

9.2. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу дошкільної освіти або засновника.

9.3. Доходи (прибутки) або їх частини, та майно не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу (неприбуткової організації), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

X. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти

10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

– Засновника;

– державного та місцевих бюджетів;

– батьків або осіб, які їх замінюють;

– гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

– інші кошти, не заборонені законодавством.

10.2. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.3. Заклад дошкільної освіти може надавати населенню платні освітні послуги згідно із законодавством України.

10.4. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства України.

10.5. Штатний розпис закладу дошкільної освіти затверджується засновником (уповноваженим органом) на основі Типових штатних  нормативів дошкільних закладів, затверджених МОНУ за погодженням з Мінфіном.

10.6. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Червонослобідської сільської ради, яким підпорядковується заклад дошкільної освіти.

 

XІ. Ліквідація та реорганізація закладу дошкільної освіти

11.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти приймає його засновник.

11.2. У разі припинення діяльності закладу дошкільної освіти як юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. При реорганізації чи ліквідації закладу дошкільної освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 

XІІ. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

 

12.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

12.2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу дошкільної освіти відповідно Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

12.3. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти може здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) – громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері дошкільної освіти та/або захист прав дітей, у тому числі з інвалідністю,

професійними